استاد

استاد

. . .

لیست آهنگ ها

درآمد اول گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
درآمد دوم گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
درآمد سوم (کرشمه) گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
درآمد چهارم (رهاب) گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
درآمد پنجم (اوج) گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
درآمد ششم (ملانازی) گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
نغمه اول گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
نغمه دوم گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
زیرکش سلمک گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
ملانازی گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
سلمک گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
گلریز گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
مجلس افروز گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
عزال گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
صفا گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
بزرگ گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
کوچک گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
دوبیتی گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
خارا گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
قجر و فرود گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
حزین گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
شور پایین دسته گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
گوشۀ رهاب گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
چهار گوشه گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
مقدمه گریلی گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
رضوی گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
شهناز گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
قرچه گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
عاشق کش گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
رنگ اصول گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
گریلی گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
هشتری گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
شهرآشوب گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
شهرآشوب - قسمت اول گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
شهرآشوب - قسمت دوم گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
شهرآشوب - قسمت سوم گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
شهرآشوب - قسمت چهارم گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
شهرآشوب - قسمت پنجم گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
شهرآشوب - قسمت ششم گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
شهرآشوب - قسمت هفتم گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
شهرآشوب - قسمت هشتم گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
شهرآشوب - قسمت نهم گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
شهرآشوب - قسمت دهم گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
شهرآشوب - قسمت یازدهم گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
شهرآشوب - قسمت دوازدهم گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون