صد سال عاشقی...

صد سال عاشقی...

. . .

لیست آهنگ ها

ابوعطا گوش کنید
جلیل شهناز
حسین علیزاده
داریوش طلایی
بیات ترک 1 گوش کنید
جلیل شهناز
حسین علیزاده
داریوش طلایی
بیات اصفهان 1 گوش کنید
جلیل شهناز
حسین علیزاده
داریوش طلایی
بیات اصفهان 2 گوش کنید
جلیل شهناز
حسین علیزاده
داریوش طلایی
بیات ترک 2 گوش کنید
جلیل شهناز
حسین علیزاده
داریوش طلایی
افشاری گوش کنید
جلیل شهناز
حسین علیزاده
داریوش طلایی
شور گوش کنید
جلیل شهناز
حسین علیزاده
داریوش طلایی
چهارگاه گوش کنید
جلیل شهناز
حسین علیزاده
داریوش طلایی