صد سال تنهایی...

صد سال تنهایی...

. . .

لیست آهنگ ها

دستگاه ماهور گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
حسنعلی دفتری
حسین علیزاده
آواز بیات اصفهان گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
حسنعلی دفتری
حسین علیزاده
آواز بیات ترک 1 گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
حسنعلی دفتری
حسین علیزاده
دستگاه سه گاه گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
حسنعلی دفتری
حسین علیزاده
آواز ابوعطا گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
حسنعلی دفتری
حسین علیزاده
آواز بیات ترک 2 گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
حسنعلی دفتری
حسین علیزاده
آواز بیات کرد گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
حسنعلی دفتری
حسین علیزاده
دستگاه چهارگاه گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
حسنعلی دفتری
حسین علیزاده