داوود آزاد

داوود آزاد

پانته آ ذبیحی

لیست آهنگ ها

حق حق زنم هو هو کنم گوش کنید
داوود آزاد
تک نوازی سه تار 1 گوش کنید
داوود آزاد
هو مدد یا پیر مدد گوش کنید
داوود آزاد
مثنوی مرکب گوش کنید
داوود آزاد
دیوانه عشق گوش کنید
داوود آزاد
دل پریشان گوش کنید
داوود آزاد
تک نوازی سه تار 2 گوش کنید
داوود آزاد
گدایان خرابات گوش کنید
داوود آزاد
تک نوازی عود 1 گوش کنید
داوود آزاد
سلسله زلف گوش کنید
داوود آزاد
تک نوازی عود 2 گوش کنید
داوود آزاد
دل شیدا گوش کنید
داوود آزاد