همای

همای

اصغر

لیست آهنگ ها

آب طلب نکرده گوش کنید
پرواز همای
دیوانه تر شدم گوش کنید
پرواز همای
شبان آهسته میگریم گوش کنید
پرواز همای
دیوانه تری گوش کنید
پرواز همای
زبان نگاه گوش کنید
پرواز همای
آب طلب نکرده گوش کنید
پرواز همای
بی کس گوش کنید
پرواز همای
باز هوایی شدی گوش کنید
پرواز همای
تنها مرا رها کن گوش کنید
پرواز همای
نان و دندان گوش کنید
پرواز همای
خدا در روستای ماست گوش کنید
پرواز همای
باز چه خورده ای بگو گوش کنید
پرواز همای
هی کج و راست می روی گوش کنید
پرواز همای
غم کهنه گوش کنید
پرواز همای