فخام الدوله ردیف آقاحسینقلی 1

فخام الدوله ردیف آقاحسینقلی 1

محمد نجفی

لیست آهنگ ها

صحبت فخام الدوله (دستگاه ماهور) گوش کنید
فخام الدوله بهزادی
اجرای چند گوشه ی بدون ذکر نام (دستگاه ماهور) گوش کنید
فخام الدوله بهزادی
خاوران (دستگاه ماهور) گوش کنید
فخام الدوله بهزادی
طرب انگیز (دستگاه ماهور) گوش کنید
فخام الدوله بهزادی
خسروانی (دستگاه ماهور) گوش کنید
فخام الدوله بهزادی
ماهور صغیر (دستگاه ماهور) گوش کنید
فخام الدوله بهزادی
آواز ابول (دستگاه ماهور) گوش کنید
فخام الدوله بهزادی
گوشه ی نیریز (دستگاه ماهور) گوش کنید
فخام الدوله بهزادی
نیریز صغیر (دستگاه ماهور) گوش کنید
فخام الدوله بهزادی
نیشابورک (دستگاه ماهور) گوش کنید
فخام الدوله بهزادی
آذربایجانی (دستگاه ماهور) گوش کنید
فخام الدوله بهزادی
فیلی (دستگاه ماهور) گوش کنید
فخام الدوله بهزادی
نصیرخانی یا طوسی (دستگاه ماهور) گوش کنید
فخام الدوله بهزادی
مهدی خانی (دستگاه ماهور) گوش کنید
فخام الدوله بهزادی
ساقی نامه (دستگاه ماهور) گوش کنید
فخام الدوله بهزادی
صوفی نامه (دستگاه ماهور) گوش کنید
فخام الدوله بهزادی
شکسته (دستگاه ماهور) گوش کنید
فخام الدوله بهزادی
عراق (دستگاه ماهور) گوش کنید
فخام الدوله بهزادی
راک (دستگاه ماهور) گوش کنید
فخام الدوله بهزادی
راک عبدالله (دستگاه ماهور) گوش کنید
فخام الدوله بهزادی
ماوراءالنهر (دستگاه ماهور) گوش کنید
فخام الدوله بهزادی
گوشه ی یقولونَ (دستگاه ماهور) گوش کنید
فخام الدوله بهزادی
صحبت فخام الدوله (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
فخام الدوله بهزادی
برداشت ها (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
فخام الدوله بهزادی
آواز (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
فخام الدوله بهزادی
زابل (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
فخام الدوله بهزادی
مویه (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
فخام الدوله بهزادی
حصار (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
فخام الدوله بهزادی
پس حصار (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
فخام الدوله بهزادی
مخالف (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
فخام الدوله بهزادی
گوشه ی مغلوب (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
فخام الدوله بهزادی
گوشه ی منصوری (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
فخام الدوله بهزادی
حدی و پهلوی (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
فخام الدوله بهزادی
رنگ شهرآشوب به اختصار (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
فخام الدوله بهزادی
صحبت آقای هوده ای (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
فخام الدوله بهزادی
برداشت (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
فخام الدوله بهزادی
زنگوله (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
فخام الدوله بهزادی
پروانه 1 (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
فخام الدوله بهزادی
نغمه (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
فخام الدوله بهزادی
پروانه 2 (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
فخام الدوله بهزادی
روح افزا (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
فخام الدوله بهزادی
راست (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
فخام الدوله بهزادی
نیریز (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
فخام الدوله بهزادی
بیات عجم (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
فخام الدوله بهزادی
بحر نور (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
فخام الدوله بهزادی
عشاق (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
فخام الدوله بهزادی
پروانه 3 (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
فخام الدوله بهزادی
پنجگاه (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
فخام الدوله بهزادی
سپهر (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
فخام الدوله بهزادی
طرز (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
فخام الدوله بهزادی
ابوالچپ (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
فخام الدوله بهزادی
لیلی و مجنون (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
فخام الدوله بهزادی
راک کشمیر، عبدالله، هندی (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
فخام الدوله بهزادی
حزین (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
فخام الدوله بهزادی
ماوراءالنهر (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
فخام الدوله بهزادی