بتهوون

بتهوون

باربد

لیست آهنگ ها

Allegro con brio گوش کنید
لودویگ فان بتهوون
Largo گوش کنید
لودویگ فان بتهوون
Rondo, Allegro scherzando گوش کنید
لودویگ فان بتهوون
Bagatelle No. 1 in G major, Andante con moto cantabile e compiacevole گوش کنید
لودویگ فان بتهوون
Bagatelle No. 2 in G minor, Allegro گوش کنید
لودویگ فان بتهوون
Bagatelle No. 3 in E flat major, Andante cantabile e grazioso گوش کنید
لودویگ فان بتهوون
Bagatelle No. 4 in B minor, Presto گوش کنید
لودویگ فان بتهوون
Bagatelle No. 5 in G major, Quasi Allegretto گوش کنید
لودویگ فان بتهوون
Bagatelle No. 6 in E flat major, Presto - Andante amabile e con moto گوش کنید
لودویگ فان بتهوون
Fur Elise گوش کنید
لودویگ فان بتهوون