۳۰ قطعه چهارمضراب

۳۰ قطعه چهارمضراب

باربد

لیست آهنگ ها

چهار مضراب چکاوک گوش کنید
فرامرز پایور
محمدرضا رستمیان
چهار مضراب بیداد گوش کنید
فرامرز پایور
محمدرضا رستمیان
چهار مضراب اصفهان گوش کنید
فرامرز پایور
محمدرضا رستمیان
چهار مضراب راجع گوش کنید
فرامرز پایور
محمدرضا رستمیان
چهار مضراب عشاق (اصفهان) گوش کنید
فرامرز پایور
محمدرضا رستمیان
چهار مضراب چهارگاه گوش کنید
فرامرز پایور
محمدرضا رستمیان
چهار مضراب زابل (چهارگاه) گوش کنید
فرامرز پایور
محمدرضا رستمیان
چهار مضراب مخالف (چهارگاه) گوش کنید
فرامرز پایور
محمدرضا رستمیان
چهار مضراب ماهور گوش کنید
فرامرز پایور
محمدرضا رستمیان
چهار مضراب شکسته (ماهور) گوش کنید
فرامرز پایور
محمدرضا رستمیان
چهار مضراب دلکش گوش کنید
فرامرز پایور
محمدرضا رستمیان
چهار مضراب عراق و راک گوش کنید
فرامرز پایور
محمدرضا رستمیان
چهار مضراب نوا گوش کنید
فرامرز پایور
محمدرضا رستمیان
چهار مضراب نهفت گوش کنید
فرامرز پایور
محمدرضا رستمیان
قطعه فر پرک (شور) گوش کنید
فرامرز پایور
محمدرضا رستمیان
قطعه پرواز (چهارگاه) گوش کنید
فرامرز پایور
محمدرضا رستمیان
چهار مضراب شور گوش کنید
فرامرز پایور
محمدرضا رستمیان
چهار مضراب شهناز گوش کنید
فرامرز پایور
محمدرضا رستمیان
چهار مضراب رضوی گوش کنید
فرامرز پایور
محمدرضا رستمیان
چهار مضراب حسینی گوش کنید
فرامرز پایور
محمدرضا رستمیان
چهار مضراب سه گاه گوش کنید
فرامرز پایور
محمدرضا رستمیان
چهار مضراب زابل (سه گاه) گوش کنید
فرامرز پایور
محمدرضا رستمیان
چهار مضراب مخالف سه گاه گوش کنید
فرامرز پایور
محمدرضا رستمیان
چهار مضراب ترک گوش کنید
فرامرز پایور
محمدرضا رستمیان
چهار مضراب شکسته (ترک) گوش کنید
فرامرز پایور
محمدرضا رستمیان
چهار مضراب ابوعطا گوش کنید
فرامرز پایور
محمدرضا رستمیان
چهار مضراب حجاز گوش کنید
فرامرز پایور
محمدرضا رستمیان
چهار مضراب افشاری گوش کنید
فرامرز پایور
محمدرضا رستمیان
چهار مضراب قرایی گوش کنید
فرامرز پایور
محمدرضا رستمیان
چهار مضراب دشتی گوش کنید
فرامرز پایور
محمدرضا رستمیان
چهار مضراب عشاق (دشتی) گوش کنید
فرامرز پایور
محمدرضا رستمیان
چهار مضراب همایون گوش کنید
فرامرز پایور
محمدرضا رستمیان