چهارمضراب 1

چهارمضراب 1

باربد

لیست آهنگ ها

چهار مضراب شور گوش کنید
فرامرز پایور
محمدرضا رستمیان
چهار مضراب شهناز گوش کنید
فرامرز پایور
محمدرضا رستمیان
چهار مضراب رضوی گوش کنید
فرامرز پایور
محمدرضا رستمیان
چهار مضراب حسینی گوش کنید
فرامرز پایور
محمدرضا رستمیان
چهار مضراب سه گاه گوش کنید
فرامرز پایور
محمدرضا رستمیان
چهار مضراب زابل (سه گاه) گوش کنید
فرامرز پایور
محمدرضا رستمیان
چهار مضراب مخالف سه گاه گوش کنید
فرامرز پایور
محمدرضا رستمیان
چهار مضراب ترک گوش کنید
فرامرز پایور
محمدرضا رستمیان
چهار مضراب شکسته (ترک) گوش کنید
فرامرز پایور
محمدرضا رستمیان
چهار مضراب ابوعطا گوش کنید
فرامرز پایور
محمدرضا رستمیان
چهار مضراب حجاز گوش کنید
فرامرز پایور
محمدرضا رستمیان
چهار مضراب افشاری گوش کنید
فرامرز پایور
محمدرضا رستمیان
چهار مضراب قرایی گوش کنید
فرامرز پایور
محمدرضا رستمیان
چهار مضراب دشتی گوش کنید
فرامرز پایور
محمدرضا رستمیان
چهار مضراب عشاق (دشتی) گوش کنید
فرامرز پایور
محمدرضا رستمیان
چهار مضراب همایون گوش کنید
فرامرز پایور
محمدرضا رستمیان