دوره سنتور صبا 2

دوره سنتور صبا 2

محمد نجفی

لیست آهنگ ها

چهار مضراب دشتی (آواز دشتی) گوش کنید
ابوالحسن صبا
آواز دشتی (آواز دشتی) گوش کنید
ابوالحسن صبا
حاجیانی (آواز دشتی) گوش کنید
ابوالحسن صبا
عشاق 1 (آواز دشتی) گوش کنید
ابوالحسن صبا
چهار مضراب عشاق (آواز دشتی) گوش کنید
ابوالحسن صبا
عشاق 2 (آواز دشتی) گوش کنید
ابوالحسن صبا
چوپانی (آواز دشتی) گوش کنید
ابوالحسن صبا
گیلکی (آواز دشتی) گوش کنید
ابوالحسن صبا
غم انگیز (آواز دشتی) گوش کنید
ابوالحسن صبا
دشتستانی (آواز دشتی) گوش کنید
ابوالحسن صبا
مثنوی (آواز دشتی) گوش کنید
ابوالحسن صبا
دیلمان (آواز دشتی) گوش کنید
ابوالحسن صبا
فرود (آواز دشتی) گوش کنید
ابوالحسن صبا
بیاد گذشته (آواز دشتی) گوش کنید
ابوالحسن صبا
چهار مضراب ترک (آواز بیات ترک) گوش کنید
ابوالحسن صبا
آواز ترک (آواز بیات ترک) گوش کنید
ابوالحسن صبا
چهار مضراب (آواز بیات ترک) گوش کنید
ابوالحسن صبا
حزین (آواز بیات ترک) گوش کنید
ابوالحسن صبا
جامه دران (آواز بیات ترک) گوش کنید
ابوالحسن صبا
شکسته (آواز بیات ترک) گوش کنید
ابوالحسن صبا
چهار مضراب شکسته (آواز بیات ترک) گوش کنید
ابوالحسن صبا
آواز شکسته (آواز بیات ترک) گوش کنید
ابوالحسن صبا
روح الارواح (آواز بیات ترک) گوش کنید
ابوالحسن صبا
دوگاه (آواز بیات ترک) گوش کنید
ابوالحسن صبا
شهابی (آواز بیات ترک) گوش کنید
ابوالحسن صبا
قطار (آواز بیات ترک) گوش کنید
ابوالحسن صبا
مثنوی (آواز بیات ترک) گوش کنید
ابوالحسن صبا