دوره سنتور صبا 6

دوره سنتور صبا 6

محمد نجفی

لیست آهنگ ها

چهار مضراب شماره 1 (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
چهار مضراب شماره 2 (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
درآمد اول (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
درآمد دوم (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
زنگوله (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
پروانه (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
نغمه (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
خسروانی (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
روح افزا (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
نیریز (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
پنجگاه (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
سپهر (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
عشاق (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
بیات عجم - قرچه (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
مبرقع - سپهر (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
نهیب، محیر، آشوراوند، اصفهانک، بسته نگار (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
کرشمه - زنگوله (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
طرز (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
ابوالچپ راوندی (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
لیلی و مجنون (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
نوروز عرب (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
نوروز صبا (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
نوروز خارا (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
نفیر و فرنگ (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
راک (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
چهار مضراب ابوعطا (آواز ابوعطا) گوش کنید
ابوالحسن صبا
آواز ابوعطا (آواز ابوعطا) گوش کنید
ابوالحسن صبا
سَیَخی (آواز ابوعطا) گوش کنید
ابوالحسن صبا
سه مضراب (آواز ابوعطا) گوش کنید
ابوالحسن صبا
فرود ضربی (آواز ابوعطا) گوش کنید
ابوالحسن صبا
حجاز (آواز ابوعطا) گوش کنید
ابوالحسن صبا
چهار مضراب حجاز (آواز ابوعطا) گوش کنید
ابوالحسن صبا
گبری (آواز ابوعطا) گوش کنید
ابوالحسن صبا
مثنوی گبری (آواز ابوعطا) گوش کنید
ابوالحسن صبا
خسرو و شیرین (آواز ابوعطا) گوش کنید
ابوالحسن صبا
چهار باغ یا چهار پاره (آواز ابوعطا) گوش کنید
ابوالحسن صبا