دوره سنتور صبا 4

دوره سنتور صبا 4

محمد نجفی

لیست آهنگ ها

چهار مضراب همایون (دستگاه همایون) گوش کنید
ابوالحسن صبا
آواز همایون (دستگاه همایون) گوش کنید
ابوالحسن صبا
درآمد دوم (دستگاه همایون) گوش کنید
ابوالحسن صبا
چکاوک (دستگاه همایون) گوش کنید
ابوالحسن صبا
بیداد (دستگاه همایون) گوش کنید
ابوالحسن صبا
ضربی عشاق (دستگاه همایون) گوش کنید
ابوالحسن صبا
فرود (دستگاه همایون) گوش کنید
ابوالحسن صبا
طَرز (دستگاه همایون) گوش کنید
ابوالحسن صبا
لیلی و مجنون (دستگاه همایون) گوش کنید
ابوالحسن صبا
بختیاری (دستگاه همایون) گوش کنید
ابوالحسن صبا
شوشتری (دستگاه همایون) گوش کنید
ابوالحسن صبا
ضربی شوشتری (دستگاه همایون) گوش کنید
ابوالحسن صبا
دزفولی (دستگاه همایون) گوش کنید
ابوالحسن صبا
خاتمه (دستگاه همایون) گوش کنید
ابوالحسن صبا
ساقی نامه (دستگاه همایون) گوش کنید
ابوالحسن صبا
چهار مضراب اصفهان (آواز اصفهان) گوش کنید
ابوالحسن صبا
آواز اصفهان (آواز اصفهان) گوش کنید
ابوالحسن صبا
جامه دران (آواز اصفهان) گوش کنید
ابوالحسن صبا
بیات راجع (آواز اصفهان) گوش کنید
ابوالحسن صبا
عشاق (آواز اصفهان) گوش کنید
ابوالحسن صبا
سوز و گداز (آواز اصفهان) گوش کنید
ابوالحسن صبا
ضربی عشاق (آواز اصفهان) گوش کنید
ابوالحسن صبا
مثنوی (آواز اصفهان) گوش کنید
ابوالحسن صبا