دوره سنتور صبا 3

دوره سنتور صبا 3

محمد نجفی

لیست آهنگ ها

چهار مضراب سه گاه (دستگاه سه گاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
آواز سه گاه (دستگاه سه گاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
پیش زنگوله (دستگاه سه گاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
درآمد دوم (دستگاه سه گاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
نغمه (دستگاه سه گاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
زابل (دستگاه سه گاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
سه مضراب مخالف (دستگاه سه گاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
مقدمه مویه (دستگاه سه گاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
مویه (دستگاه سه گاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
چهار مضراب مخالف، آواز مخالف (دستگاه سه گاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
مغلوب (دستگاه سه گاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
زنگ شتر قدیم (دستگاه سه گاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
مثنوی مخالف (دستگاه سه گاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
جُغتایی یا جَغتایی (دستگاه سه گاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
شاه ختایی (دستگاه سه گاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
پهلوی (دستگاه سه گاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
ضربی سه گاه (دستگاه سه گاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
آواز افشاری 1 (آواز افشاری) گوش کنید
ابوالحسن صبا
چهار مضراب (آواز افشاری) گوش کنید
ابوالحسن صبا
آواز افشاری 2 (آواز افشاری) گوش کنید
ابوالحسن صبا
قرایی (آواز افشاری) گوش کنید
ابوالحسن صبا
رهاوی (آواز افشاری) گوش کنید
ابوالحسن صبا
عراق (آواز افشاری) گوش کنید
ابوالحسن صبا
تخت طاقدیس (آواز افشاری) گوش کنید
ابوالحسن صبا
صدری (آواز افشاری) گوش کنید
ابوالحسن صبا
مثنوی افشاری (آواز افشاری) گوش کنید
ابوالحسن صبا