دوره سنتور صبا 1

دوره سنتور صبا 1

محمد نجفی

لیست آهنگ ها

چهار مضراب شور (دستگاه شور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
درآمد خارا (دستگاه شور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
درآمد شور (دستگاه شور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
درآمد دوم شور (دستگاه شور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
درآمد سوم (دستگاه شور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
درآمد رهاوی (دستگاه شور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
گریلی (دستگاه شور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
درآمد شهناز، ضربی شهناز-دو مضراب (دستگاه شور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
شهناز (دستگاه شور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
قَرَچه (دستگاه شور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
نغمه (دستگاه شور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
رضوی (دستگاه شور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
حسینی، ضربی حسینی (دستگاه شور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
دوبیتی (دستگاه شور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
خارا (دستگاه شور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
قَجَر (دستگاه شور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
فرود به شور (دستگاه شور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
چهار مضراب (دستگاه نوا) گوش کنید
ابوالحسن صبا
درآمد اول (دستگاه نوا) گوش کنید
ابوالحسن صبا
درآمد دوم (دستگاه نوا) گوش کنید
ابوالحسن صبا
بیات راجع (دستگاه نوا) گوش کنید
ابوالحسن صبا
گَوِشت (دستگاه نوا) گوش کنید
ابوالحسن صبا
نیشابورک (دستگاه نوا) گوش کنید
ابوالحسن صبا
نهفت (دستگاه نوا) گوش کنید
ابوالحسن صبا
مسیحی (دستگاه نوا) گوش کنید
ابوالحسن صبا
حسینی (دستگاه نوا) گوش کنید
ابوالحسن صبا
بوسیلک (دستگاه نوا) گوش کنید
ابوالحسن صبا
نیریز (دستگاه نوا) گوش کنید
ابوالحسن صبا
گردانیه (دستگاه نوا) گوش کنید
ابوالحسن صبا
نغمه (دستگاه نوا) گوش کنید
ابوالحسن صبا
عشاق گوشه عراق (دستگاه نوا) گوش کنید
ابوالحسن صبا
حزین (دستگاه نوا) گوش کنید
ابوالحسن صبا
عشیران (دستگاه نوا) گوش کنید
ابوالحسن صبا
مَجلسی (دستگاه نوا) گوش کنید
ابوالحسن صبا
خجسته (دستگاه نوا) گوش کنید
ابوالحسن صبا