صبا ویولون چپ کوک خرم 2

صبا ویولون چپ کوک  خرم  2

محمد نجفی

لیست آهنگ ها

چهار مضراب (چهارگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
آواز چهارگاه (چهارگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
زنگوله (چهارگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
قطعه ضربی (چهارگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
زابل (چهارگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
مخالف (چهارگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
منصوری (چهارگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
چهار مضراب 1 (همایون) گوش کنید
ابوالحسن صبا
چهار مضراب 2 (همایون) گوش کنید
ابوالحسن صبا
آواز همایون (همایون) گوش کنید
ابوالحسن صبا
چکاوک (همایون) گوش کنید
ابوالحسن صبا
بیداد (همایون) گوش کنید
ابوالحسن صبا
عشاق (همایون) گوش کنید
ابوالحسن صبا
لیلی و مجنون (همایون) گوش کنید
ابوالحسن صبا
بختیاری (همایون) گوش کنید
ابوالحسن صبا
شوشتری (همایون) گوش کنید
ابوالحسن صبا
چهار مضراب (بیات اصفهان) گوش کنید
ابوالحسن صبا
آواز بیات اصفهان (بیات اصفهان) گوش کنید
ابوالحسن صبا
بیات راجع (بیات اصفهان) گوش کنید
ابوالحسن صبا
عشاق (بیات اصفهان) گوش کنید
ابوالحسن صبا
قطعه ضربی و فرود (بیات اصفهان) گوش کنید
ابوالحسن صبا
چهار مضراب 1 (سه گاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
چهار مضراب 2 (سه گاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
آواز سه گاه (سه گاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
زابل (سه گاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
مخالف (سه گاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
مغلوب (سه گاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
مویه و فرود (سه گاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
چهار مضراب (چهار مضراب) گوش کنید
ابوالحسن صبا
آواز ماهور (چهار مضراب) گوش کنید
ابوالحسن صبا
داد (چهار مضراب) گوش کنید
ابوالحسن صبا
دلکش (چهار مضراب) گوش کنید
ابوالحسن صبا
قطعه ضربی (چهار مضراب) گوش کنید
ابوالحسن صبا
دنباله دلکش و فرود (چهار مضراب) گوش کنید
ابوالحسن صبا
نیریز (چهار مضراب) گوش کنید
ابوالحسن صبا
شکسته (چهار مضراب) گوش کنید
ابوالحسن صبا
عراق و فرود (چهار مضراب) گوش کنید
ابوالحسن صبا