صبا ویولون چپ کوک خرم 1

صبا ویولون چپ کوک  خرم 1

محمد نجفی

لیست آهنگ ها

چهار مضراب (شور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
آواز شور (شور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
سلمک (شور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
رضوی (شور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
شهناز (شور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
کوچک و بزرگ و حسینی (شور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
دوبیتی (شور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
خارا (شور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
ملانازی (شور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
چهار مضراب (دشتی) گوش کنید
ابوالحسن صبا
آواز دشتی (دشتی) گوش کنید
ابوالحسن صبا
رباعی (دشتی) گوش کنید
ابوالحسن صبا
عشاق (دشتی) گوش کنید
ابوالحسن صبا
گیلکی (دشتی) گوش کنید
ابوالحسن صبا
غم انگیز (دشتی) گوش کنید
ابوالحسن صبا
دیلمان (دشتی) گوش کنید
ابوالحسن صبا
چهار مضراب (ابوعطا) گوش کنید
ابوالحسن صبا
آواز ابوعطا (ابوعطا) گوش کنید
ابوالحسن صبا
حجاز (ابوعطا) گوش کنید
ابوالحسن صبا
گبری و خسرو شیرین (ابوعطا) گوش کنید
ابوالحسن صبا
چهار مضراب (آواز افشاری) گوش کنید
ابوالحسن صبا
آواز افشاری (آواز افشاری) گوش کنید
ابوالحسن صبا
قرائی (آواز افشاری) گوش کنید
ابوالحسن صبا
عراق (آواز افشاری) گوش کنید
ابوالحسن صبا
صدری (آواز افشاری) گوش کنید
ابوالحسن صبا
مثنوی (آواز افشاری) گوش کنید
ابوالحسن صبا
چهار مضراب (بیات ترک) گوش کنید
ابوالحسن صبا
آواز بیات ترک (بیات ترک) گوش کنید
ابوالحسن صبا
فیلی (بیات ترک) گوش کنید
ابوالحسن صبا
شکسته (بیات ترک) گوش کنید
ابوالحسن صبا
قطار (بیات ترک) گوش کنید
ابوالحسن صبا
مثنوی (بیات ترک) گوش کنید
ابوالحسن صبا