صبا ویولون راست کوک 4

صبا ویولون راست کوک  4

محمد نجفی

لیست آهنگ ها

چهار مضراب (راست پنجگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
آواز راست پنجگاه (راست پنجگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
زنگ شتر (راست پنجگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
زنگوله 1 (راست پنجگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
نغمه (راست پنجگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
نیریز (راست پنجگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
پنجگاه و سپهر (راست پنجگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
عشاق (راست پنجگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
مبرقع (راست پنجگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
زنگوله 2 (راست پنجگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
نفیر و فرنگ (راست پنجگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
طرز (راست پنجگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
لیلی و مجنون (راست پنجگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
راک عبداله و فرود (راست پنجگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
چهار مضراب (نوا) گوش کنید
ابوالحسن صبا
آوا نوا (نوا) گوش کنید
ابوالحسن صبا
کرشمه (نوا) گوش کنید
ابوالحسن صبا
گردانیه (نوا) گوش کنید
ابوالحسن صبا
گَوِشت (نوا) گوش کنید
ابوالحسن صبا
بیات راجع (نوا) گوش کنید
ابوالحسن صبا
نیشابورک (نوا) گوش کنید
ابوالحسن صبا
عشاق (نوا) گوش کنید
ابوالحسن صبا
عراق (نوا) گوش کنید
ابوالحسن صبا
نهفت (نوا) گوش کنید
ابوالحسن صبا
رهاب (نوا) گوش کنید
ابوالحسن صبا
تخت طاقدیس (نوا) گوش کنید
ابوالحسن صبا
عشیران (نوا) گوش کنید
ابوالحسن صبا
حسینی (نوا) گوش کنید
ابوالحسن صبا
بوسلیک (نوا) گوش کنید
ابوالحسن صبا
نیریز (نوا) گوش کنید
ابوالحسن صبا
چهار مضراب (ماهور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
آواز ماهور (ماهور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
داد (ماهور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
دلکش (ماهور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
نیریز (ماهور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
شکسته (ماهور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
عراق (ماهور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
راک (ماهور) گوش کنید
ابوالحسن صبا