صبا ویولون راست کوک 3

صبا ویولون راست کوک  3

محمد نجفی

لیست آهنگ ها

چهار مضراب (همایون) گوش کنید
ابوالحسن صبا
آواز همایون (همایون) گوش کنید
ابوالحسن صبا
چکاوک (همایون) گوش کنید
ابوالحسن صبا
بیداد (همایون) گوش کنید
ابوالحسن صبا
لیلی و مجنون (همایون) گوش کنید
ابوالحسن صبا
بختیاری (همایون) گوش کنید
ابوالحسن صبا
شوشتری (همایون) گوش کنید
ابوالحسن صبا
صوفی نامه (همایون) گوش کنید
ابوالحسن صبا
چهار مضراب (بیات اصفهان) گوش کنید
ابوالحسن صبا
بیات شیراز (بیات اصفهان) گوش کنید
ابوالحسن صبا
بیات راجع (بیات اصفهان) گوش کنید
ابوالحسن صبا
عشاق (بیات اصفهان) گوش کنید
ابوالحسن صبا
مثنوی (بیات اصفهان) گوش کنید
ابوالحسن صبا
چهار مضراب (دشتی) گوش کنید
ابوالحسن صبا
آواز دشتی (دشتی) گوش کنید
ابوالحسن صبا
چوپانی (دشتی) گوش کنید
ابوالحسن صبا
دشتستانی (دشتی) گوش کنید
ابوالحسن صبا
عشاق و چهار مضراب (دشتی) گوش کنید
ابوالحسن صبا
غم انگیز (دشتی) گوش کنید
ابوالحسن صبا
طبری - امیری یا مازندرانی (دشتی) گوش کنید
ابوالحسن صبا
بیات کرد (دشتی) گوش کنید
ابوالحسن صبا