صبا ویولون راست کوک 2

صبا ویولون راست کوک  2

محمد نجفی

لیست آهنگ ها

چهار مضراب (چهارگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
آواز چهارگاه (چهارگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
زابل (چهارگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
حصار و فرود (چهارگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
مویه (چهارگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
مخالف (چهارگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
مغلوب (چهارگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
منصوری 1 (چهارگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
منصوری 2 (چهارگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
قطعه ضربی و فرود (چهارگاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
چهار مضراب - زنگ شتر (سه گاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
آواز سه گاه (سه گاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
زابل (سه گاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
چهار مضراب مخالف (سه گاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
مخالف (سه گاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
مثنوی مخالف (سه گاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
شکسته مویه و فرود (سه گاه) گوش کنید
ابوالحسن صبا
چهار مضراب (بیات ترک) گوش کنید
ابوالحسن صبا
آواز بیات ترک (بیات ترک) گوش کنید
ابوالحسن صبا
شهابی (بیات ترک) گوش کنید
ابوالحسن صبا
دوگاه (بیات ترک) گوش کنید
ابوالحسن صبا
فیلی (بیات ترک) گوش کنید
ابوالحسن صبا
روح الارواح (بیات ترک) گوش کنید
ابوالحسن صبا
شکسته و فرود (بیات ترک) گوش کنید
ابوالحسن صبا
مثنوی (بیات ترک) گوش کنید
ابوالحسن صبا