صبا ویولون راست کوک 1

صبا ویولون راست کوک 1

محمد نجفی

لیست آهنگ ها

چهارمضراب (شور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
مقدمه و درآمد شور (شور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
رهاب و گوشه گریلی (شور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
شهناز (شور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
حسینی و چهارمضراب (شور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
اوج حسینی (شور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
خارا (شور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
ملانازی (شور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
گریلی (شور) گوش کنید
ابوالحسن صبا
چهارمضراب (افشاری) گوش کنید
ابوالحسن صبا
آواز افشاری (افشاری) گوش کنید
ابوالحسن صبا
قرائی (افشاری) گوش کنید
ابوالحسن صبا
رهاب (افشاری) گوش کنید
ابوالحسن صبا
عراق (افشاری) گوش کنید
ابوالحسن صبا
مثنوی (افشاری) گوش کنید
ابوالحسن صبا
چهارمضراب (ابوعطا) گوش کنید
ابوالحسن صبا
آواز ابوعطا (ابوعطا) گوش کنید
ابوالحسن صبا
حجاز (ابوعطا) گوش کنید
ابوالحسن صبا
چهارباغ (ابوعطا) گوش کنید
ابوالحسن صبا
گبری (ابوعطا) گوش کنید
ابوالحسن صبا