طاهرزاده 7

طاهرزاده 7

محمد نجفی

لیست آهنگ ها

آواز بیات ترک گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
آواز دشتی گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
آواز دشتی (غم انگیز) گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
دستگاه شور گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
دستگاه همایون 1 گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
آواز شوشتری گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
آواز بیات اصفهان 1 گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
دستگاه سه گاه (زابل) گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
دستگاه همایون 2 گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
آواز افشاری (شکسته) گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
دلکش گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
آواز بیات اصفهان 2 گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
تصنیف گیلکی گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
راک گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
آواز افشاری گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
دستان عرب (آواز ابوعطا) گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
آواز بیات اصفهان 3 گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
حجاز گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
دستگاه نوا گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
آواز بیات اصفهان (نادیده رخت) گوش کنید
سید حسین طاهرزاده