طاهرزاده 6

طاهرزاده 6

محمد نجفی

لیست آهنگ ها

مناجات 1 گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
مناجات 2 گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
شور گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
شهناز گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
دشتی گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
غم انگیز گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
ابوعطا گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
حجاز گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
افشاری گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
سه گاه گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
زابل گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
چهارگاه گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
بیات اصفهان 1 گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
بیات اصفهان 2 گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
دلکش ماهور گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
شکسته ماهور گوش کنید
سید حسین طاهرزاده