طاهرزاده 5

طاهرزاده 5

محمد نجفی

لیست آهنگ ها

همایون 1 گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
بیداد 1 گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
شوشتری 1 گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
همایون 2 گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
شوشتری 2 گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
شوشتری 3 گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
بیداد 2 گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
شوشتری 4 گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
بیات اصفهان 1 گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
بیات اصفهان 2 گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
بیات اصفهان 3 گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
بیات اصفهان 4 گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
ماهور 1 گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
شکسته و عراق گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
ماهور 2 گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
نوا 1 گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
نوا 2 گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
بیات راجع گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
رهاب گوش کنید
سید حسین طاهرزاده