طاهرزاده 4

طاهرزاده 4

محمد نجفی

لیست آهنگ ها

بیات ترک 1 گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
بیات ترک 2 گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
بیات ترک 3 گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
بیات ترک 4 گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
مثنوی بیات ترک گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
بیات کرد 1 گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
بیات کرد 2 گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
افشاری 1 گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
افشاری 2 گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
افشاری 3 گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
افشاری 4 گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
افشاری 5 گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
منصوری گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
سه گاه 1 گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
سه گاه 2 گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
زابل گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
مخالف گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
تصنیف مخالف گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
سه گاه 3 گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
زابل و مخالف گوش کنید
سید حسین طاهرزاده