طاهرزاده 1

طاهرزاده 1

محمد نجفی

لیست آهنگ ها

دستگاه سه گاه (درآمد، زابل) گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
دستگاه سه گاه گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
دستگاه سه گاه (درآمد، زابل، مخالف) گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
شوشتری 1 گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
شوشتری 2 گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
منصوری گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
شوشتری 3 گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
بیداد 1 گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
بیداد 2 گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
آواز بیات اصفهان 1 گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
آواز بیات اصفهان 2 گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
دستگاه چهارگاه گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
دستگاه ماهور 1 گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
دستگاه ماهور 2 گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
دستگاه ماهور 3 گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
دستگاه نوا گوش کنید
سید حسین طاهرزاده
بیات راجه گوش کنید
سید حسین طاهرزاده