ردیف 3 نی

ردیف 3 نی

محمد نجفی

لیست آهنگ ها

درآمد (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
سیامک جهانگیری
زابل و بسته نگار (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
سیامک جهانگیری
پنجه مویه (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
سیامک جهانگیری
رجز (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
سیامک جهانگیری
هدی (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
سیامک جهانگیری
پهلوی (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
سیامک جهانگیری
حصار (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
سیامک جهانگیری
مخالف (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
سیامک جهانگیری
کرشمه (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
سیامک جهانگیری
میرزایی (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
سیامک جهانگیری
مغلوب (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
سیامک جهانگیری
نغمه مغلوب (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
سیامک جهانگیری
حزان (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
سیامک جهانگیری
پنجه مویه 2 (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
سیامک جهانگیری
منصوری (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
سیامک جهانگیری
درآمد اول (دستگاه ماهور) گوش کنید
سیامک جهانگیری
پنجه شعری (دستگاه ماهور) گوش کنید
سیامک جهانگیری
داد (دستگاه ماهور) گوش کنید
سیامک جهانگیری
ساربانگ (دستگاه ماهور) گوش کنید
سیامک جهانگیری
حصار (دستگاه ماهور) گوش کنید
سیامک جهانگیری
ابول (دستگاه ماهور) گوش کنید
سیامک جهانگیری
آذربایجانی (دستگاه ماهور) گوش کنید
سیامک جهانگیری
نصیرخانی "طوسی" (دستگاه ماهور) گوش کنید
سیامک جهانگیری
مرادخانی (دستگاه ماهور) گوش کنید
سیامک جهانگیری
چهارپاره "نصیرخانی" (دستگاه ماهور) گوش کنید
سیامک جهانگیری
فیلی (دستگاه ماهور) گوش کنید
سیامک جهانگیری
شکسته - فرود (دستگاه ماهور) گوش کنید
سیامک جهانگیری
خاوران (دستگاه ماهور) گوش کنید
سیامک جهانگیری
دلکش (دستگاه ماهور) گوش کنید
سیامک جهانگیری
عراق (دستگاه ماهور) گوش کنید
سیامک جهانگیری
محیر (دستگاه ماهور) گوش کنید
سیامک جهانگیری
حزین (دستگاه ماهور) گوش کنید
سیامک جهانگیری
راک (دستگاه ماهور) گوش کنید
سیامک جهانگیری
صفیر (دستگاه ماهور) گوش کنید
سیامک جهانگیری
فرود (دستگاه ماهور) گوش کنید
سیامک جهانگیری
راک عبدالله (دستگاه ماهور) گوش کنید
سیامک جهانگیری
راک کشمیر (دستگاه ماهور) گوش کنید
سیامک جهانگیری
نیشابورک (دستگاه ماهور) گوش کنید
سیامک جهانگیری
نیریز (دستگاه ماهور) گوش کنید
سیامک جهانگیری
مثنوی (دستگاه ماهور) گوش کنید
سیامک جهانگیری
ساقی نامه و صوفی نامه (دستگاه ماهور) گوش کنید
سیامک جهانگیری
درآمد (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
سیامک جهانگیری
درآمد دوم (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
سیامک جهانگیری
پنجه شعری (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
سیامک جهانگیری
راست (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
سیامک جهانگیری
پروانه (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
سیامک جهانگیری
نغمه (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
سیامک جهانگیری
تحریر زیر و رو (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
سیامک جهانگیری
روح افزا (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
سیامک جهانگیری
پنجگاه (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
سیامک جهانگیری
عشاق (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
سیامک جهانگیری
سپهر (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
سیامک جهانگیری
نیریز (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
سیامک جهانگیری
سپهر مکرر (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
سیامک جهانگیری
بیات عجم (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
سیامک جهانگیری
محیر (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
سیامک جهانگیری
قرچه (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
سیامک جهانگیری
مبرقع (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
سیامک جهانگیری
طرز (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
سیامک جهانگیری
لیلی و مجنون (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
سیامک جهانگیری
ماوراءالنهر (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
سیامک جهانگیری
ماوراءالنهر نوعی دیگر (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
سیامک جهانگیری
راک (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
سیامک جهانگیری
صفیر (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
سیامک جهانگیری
راک عبدالله (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
سیامک جهانگیری
راک کشمیر (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
سیامک جهانگیری