ردیف آوازی 1

ردیف آوازی 1

محمد نجفی

لیست آهنگ ها

درآمد (دستگاه شور) گوش کنید
ابراهیم بوذری
درآمد دوم (دستگاه شور) گوش کنید
ابراهیم بوذری
سلمک (دستگاه شور) گوش کنید
ابراهیم بوذری
اشاره به شهناز (دستگاه شور) گوش کنید
ابراهیم بوذری
رضوی (دستگاه شور) گوش کنید
ابراهیم بوذری
حسینی (دستگاه شور) گوش کنید
ابراهیم بوذری
ملک حسینی (دستگاه شور) گوش کنید
ابراهیم بوذری
چوپانی در شور (دستگاه شور) گوش کنید
ابراهیم بوذری
درآمد رهاب (آواز رهاب) گوش کنید
ابراهیم بوذری
درآمد دوم (آواز رهاب) گوش کنید
ابراهیم بوذری
طاقدیس (آواز رهاب) گوش کنید
ابراهیم بوذری
جاثلیق (آواز رهاب) گوش کنید
ابراهیم بوذری
ناقوس (آواز رهاب) گوش کنید
ابراهیم بوذری
تتمه ی ناقوس (آواز رهاب) گوش کنید
ابراهیم بوذری
درآمد (آواز ابوعطا) گوش کنید
ابراهیم بوذری
درآمد دوم (آواز ابوعطا) گوش کنید
ابراهیم بوذری
سارنگ (آواز ابوعطا) گوش کنید
ابراهیم بوذری
حجاز (آواز ابوعطا) گوش کنید
ابراهیم بوذری
گبری (آواز ابوعطا) گوش کنید
ابراهیم بوذری
درآمد اول (آواز بیات ترک) گوش کنید
ابراهیم بوذری
درآمد دوم و دوگاه (آواز بیات ترک) گوش کنید
ابراهیم بوذری
فیلی و شکسته (آواز بیات ترک) گوش کنید
ابراهیم بوذری
قطار (آواز بیات ترک) گوش کنید
ابراهیم بوذری
مثنوی (آواز بیات ترک) گوش کنید
ابراهیم بوذری
مثنوی با گوشه ی دشتی (آواز بیات ترک) گوش کنید
ابراهیم بوذری
درآمد (آواز افشاری) گوش کنید
ابراهیم بوذری
درآمد دوم (جامه دران) (آواز افشاری) گوش کنید
ابراهیم بوذری
نهیب واشاره به عراق (آواز افشاری) گوش کنید
ابراهیم بوذری
قرایی (آواز افشاری) گوش کنید
ابراهیم بوذری
مثنوی (آواز افشاری) گوش کنید
ابراهیم بوذری