عزیز شاهرخ

عزیز شاهرخ

علی خلیلی

لیست آهنگ ها

ساز تنها (دیوان) گوش کنید
عزیز شاهرخ
تصنیف شنه یّ به ربه یّان گوش کنید
عزیز شاهرخ
ساز (کمانچه و دیوان) گوش کنید
عزیز شاهرخ
تصنیف له بیرت که م گوش کنید
عزیز شاهرخ
قطعه بی کلام سه یّران گوش کنید
عزیز شاهرخ
مقام همراه با نرمه نای مقامی پاییزه گوش کنید
عزیز شاهرخ
قطعه بی کلام ئاواتی گوش کنید
عزیز شاهرخ
مقام همراه با دیوان گوش کنید
عزیز شاهرخ