پیانو

پیانو

امیر لطفی

لیست آهنگ ها

رقص1 گوش کنید
دلبر حکیم آوا
رقص 2 گوش کنید
دلبر حکیم آوا
رقص 3 گوش کنید
دلبر حکیم آوا
رقص 4 گوش کنید
دلبر حکیم آوا
رقص 5 گوش کنید
دلبر حکیم آوا
رقص 6 گوش کنید
دلبر حکیم آوا
غزل گوش کنید
دلبر حکیم آوا
چهارگاه گوش کنید
دلبر حکیم آوا
رومانس گوش کنید
دلبر حکیم آوا
نقطه گوش کنید
دلبر حکیم آوا
تا نرسیدن گوش کنید
دلبر حکیم آوا
دگرگون گوش کنید
دلبر حکیم آوا
باران پاییزی گوش کنید
دلبر حکیم آوا
سرناد تارتار گوش کنید
دلبر حکیم آوا
گذرگاه تابستانی گوش کنید
دلبر حکیم آوا
افسانه پارسی گوش کنید
دلبر حکیم آوا
کاروان گوش کنید
دلبر حکیم آوا
پرلود در سی مینور گوش کنید
دلبر حکیم آوا
Peer Gynt Suite No. 1, Op. 46: I. Morning Mood گوش کنید
ادوارد گریک
Peer Gynt Suite No. 1, Op. 46: II. The Death of Aase گوش کنید
ادوارد گریک
Peer Gynt Suite No. 1, Op. 46: III. Anitras Dance گوش کنید
ادوارد گریک
Peer Gynt Suite No. 1, Op. 46: IV. In the Hall of the Mountain King گوش کنید
ادوارد گریک
Peer Gynt Suite No. 2, Op. 55: I. Ingrids Lament گوش کنید
ادوارد گریک
Peer Gynt Suite No. 2, Op. 55: II. Arabian Dance گوش کنید
ادوارد گریک
Peer Gynt Suite No. 2, Op. 55: III. Peer Gynts Homecoming گوش کنید
ادوارد گریک
Peer Gynt Suite No. 2, Op. 55: IV. Solveigs Song گوش کنید
ادوارد گریک
From Holbergs Time, Op. 40 (use): I. Prelude گوش کنید
ادوارد گریک
From Holbergs Time, Op. 40 (use): II. Sarabande گوش کنید
ادوارد گریک
From Holbergs Time, Op. 40 (use): III. Gavotte گوش کنید
ادوارد گریک
From Holbergs Time, Op. 40 (use): IV. Air گوش کنید
ادوارد گریک
From Holbergs Time, Op. 40 (use): V. Rigaudon گوش کنید
ادوارد گریک
Lyric Pieces, Book 8, Op. 65: Lyric Pieces, Book 8, Op. 65: No. 6. Wedding-Day at Troldhaugen گوش کنید
ادوارد گریک
3 Orchestral Pieces from Sigurd Jorsalfar, Op. 56: I. Prelude: In the Kings Hall گوش کنید
ادوارد گریک
3 Orchestral Pieces from Sigurd Jorsalfar, Op. 56: II. Intermezzo, Borghilds Dream گوش کنید
ادوارد گریک
3 Orchestral Pieces from Sigurd Jorsalfar, Op. 56: III. Hommage March گوش کنید
ادوارد گریک
Clair De Lune گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Prelude A L, Apres-midi D گوش کنید
گروهی از هنرمندان
The Girl With The Flaxen گوش کنید
گروهی از هنرمندان
La Mer Symphonic Sketehe گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Golliwog,s Cake Walk گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Nuages From , Nocturnes F گوش کنید
گروهی از هنرمندان