دیالوگام

دیالوگام

ترنم تقی پور

لیست آهنگ ها

اتاق سرد آبی، فصل اول گوش کنید
دیالوگ باکس
اتاق سرد آبی، فصل اول گوش کنید
دیالوگ باکس
اتاق سرد آبی، فصل دوم گوش کنید
دیالوگ باکس
اپیزود 1 : در دنیای تو ساعت چند است گوش کنید
دیالوگ باکس
اپیزود 1 : در دنیای تو ساعت چند است گوش کنید
دیالوگ باکس
بی خانمانی گوش کنید
دیالوگ باکس