دف

دف

ث خ

لیست آهنگ ها

حی الله (مقام های دف با اجرای قدیم) گوش کنید
سید عطا الله سلامیه
ذکر دوم (مقام های دف با اجرای قدیم) گوش کنید
سید عطا الله سلامیه
دائم (مقام های دف با اجرای قدیم) گوش کنید
سید عطا الله سلامیه
حدادی (مقام های دف با اجرای قدیم) گوش کنید
سید عطا الله سلامیه
حی الله - الله (مقام های دف با اجرای قدیم) گوش کنید
سید عطا الله سلامیه
دائم سریع (مقام های دف با اجرای قدیم) گوش کنید
سید عطا الله سلامیه
گریان (مقام های دف با اجرای قدیم) گوش کنید
سید عطا الله سلامیه
هل گرتن (مقام های دف با اجرای قدیم) گوش کنید
سید عطا الله سلامیه
سقزی (مقام های دف با اجرای قدیم) گوش کنید
سید عطا الله سلامیه
مداحی (مقام های دف با اجرای قدیم) گوش کنید
سید عطا الله سلامیه
مداحی نوع دیگر (مقام های دف با اجرای قدیم) گوش کنید
سید عطا الله سلامیه
مرکب نوازی مقام ها (مقام های دف با اجرای قدیم) گوش کنید
سید عطا الله سلامیه
حی الله (مقام های دف با اجرای بداهه) گوش کنید
سید عطا الله سلامیه
ذکر دوم (مقام های دف با اجرای بداهه) گوش کنید
سید عطا الله سلامیه
دائم (مقام های دف با اجرای بداهه) گوش کنید
سید عطا الله سلامیه
حدادی (مقام های دف با اجرای بداهه) گوش کنید
سید عطا الله سلامیه
حی الله - الله (مقام های دف با اجرای بداهه) گوش کنید
سید عطا الله سلامیه
گریان (مقام های دف با اجرای بداهه) گوش کنید
سید عطا الله سلامیه
هل گرتن (مقام های دف با اجرای بداهه) گوش کنید
سید عطا الله سلامیه
سقزی (مقام های دف با اجرای بداهه) گوش کنید
سید عطا الله سلامیه
مداحی (مقام های دف با اجرای بداهه) گوش کنید
سید عطا الله سلامیه
مداحی نوع دیگر (مقام های دف با اجرای بداهه) گوش کنید
سید عطا الله سلامیه