درس سه تار

درس سه تار

محمد

لیست آهنگ ها

درس 118 گوش کنید
حسین علیزاده
درس 119 گوش کنید
حسین علیزاده
درس 127 گوش کنید
حسین علیزاده
مقدمه گوش کنید
حسین علیزاده
پیش درآمد (دستگاه شور) گوش کنید
حسین علیزاده
درآمد (دستگاه شور) گوش کنید
حسین علیزاده
کرشمه (دستگاه شور) گوش کنید
حسین علیزاده
چهارمضراب (دستگاه شور) گوش کنید
حسین علیزاده
زیرکش سلمک (دستگاه شور) گوش کنید
حسین علیزاده
گریلی (دستگاه شور) گوش کنید
حسین علیزاده
رِنگ (دستگاه شور) گوش کنید
حسین علیزاده
پیش درآمد (آواز ابوعطا) گوش کنید
حسین علیزاده
درآمد (آواز ابوعطا) گوش کنید
حسین علیزاده
چهارمضراب (آواز ابوعطا) گوش کنید
حسین علیزاده
حجاز (آواز ابوعطا) گوش کنید
حسین علیزاده
رِنگ (آواز ابوعطا) گوش کنید
حسین علیزاده
پیش درآمد (آواز بیات ترک) گوش کنید
حسین علیزاده
درآمد (آواز بیات ترک) گوش کنید
حسین علیزاده
چهارمضراب (آواز بیات ترک) گوش کنید
حسین علیزاده
جامه دران (آواز بیات ترک) گوش کنید
حسین علیزاده
شکسته (آواز بیات ترک) گوش کنید
حسین علیزاده
رِنگ (آواز بیات ترک) گوش کنید
حسین علیزاده
پیش درآمد (آواز افشاری) گوش کنید
حسین علیزاده
درآمد (آواز افشاری) گوش کنید
حسین علیزاده
چهارمضراب (آواز افشاری) گوش کنید
حسین علیزاده
عراق (آواز افشاری) گوش کنید
حسین علیزاده
کرشمه ی عراق (آواز افشاری) گوش کنید
حسین علیزاده
حزین (آواز افشاری) گوش کنید
حسین علیزاده
رِنگ اول (آواز افشاری) گوش کنید
حسین علیزاده
رِنگ دوم (آواز افشاری) گوش کنید
حسین علیزاده
پیش درآمد (آواز دشتی) گوش کنید
حسین علیزاده
درآمد (آواز دشتی) گوش کنید
حسین علیزاده
چهارمضراب (آواز دشتی) گوش کنید
حسین علیزاده
ضربی گیلکی (آواز دشتی) گوش کنید
حسین علیزاده
اوج (آواز دشتی) گوش کنید
حسین علیزاده
رِنگ (آواز دشتی) گوش کنید
حسین علیزاده
پیش درآمد (دستگاه سه گاه) گوش کنید
حسین علیزاده
درآمد (دستگاه سه گاه) گوش کنید
حسین علیزاده
چهارمضراب (دستگاه سه گاه) گوش کنید
حسین علیزاده
بسته نگار (دستگاه سه گاه) گوش کنید
حسین علیزاده
مخالف (دستگاه سه گاه) گوش کنید
حسین علیزاده
رِنگ (دستگاه سه گاه) گوش کنید
حسین علیزاده