دف

دف

anis.gh

لیست آهنگ ها

در هوای بیخودی گوش کنید
گروه کامکارها
بیژن کامکار
محمد علی کیانی نژاد
در هوای بیخودی گوش کنید
گروه کامکارها
بیژن کامکار
محمد علی کیانی نژاد
دگر باره بشوریدم گوش کنید
گروه کامکارها
بیژن کامکار
محمد علی کیانی نژاد
نی نوازی گوش کنید
گروه کامکارها
بیژن کامکار
محمد علی کیانی نژاد
طره ی طرار گوش کنید
گروه کامکارها
بیژن کامکار
محمد علی کیانی نژاد
طرب اندر طرب گوش کنید
گروه کامکارها
بیژن کامکار
محمد علی کیانی نژاد
اندر میان جان گوش کنید
گروه کامکارها
بیژن کامکار
محمد علی کیانی نژاد
صبا (مقدمه) گوش کنید
حسین معانی
خروش گوش کنید
حسین معانی
بی کران گوش کنید
حسین معانی
آرام گوش کنید
حسین معانی
تکنوازی دف گوش کنید
حسین معانی
موزون گوش کنید
حسین معانی
عمیق گوش کنید
حسین معانی
غمگین گوش کنید
حسین معانی
کردی با دینانی 1 گوش کنید
گروه کامکارها
بیژن کامکار
کردی با دینانی 2 گوش کنید
گروه کامکارها
بیژن کامکار
کردی با دینانی 3 گوش کنید
گروه کامکارها
بیژن کامکار
کردی با دینانی 4 گوش کنید
گروه کامکارها
بیژن کامکار
کردی با دینانی 5 گوش کنید
گروه کامکارها
بیژن کامکار
موسیقی تکایای دراویش کردستان 1 گوش کنید
گروه کامکارها
بیژن کامکار
موسیقی تکایای دراویش کردستان 2 گوش کنید
گروه کامکارها
بیژن کامکار
موسیقی تکایای دراویش کردستان 3 گوش کنید
گروه کامکارها
بیژن کامکار
موسیقی تکایای دراویش کردستان 4 گوش کنید
گروه کامکارها
بیژن کامکار
موسیقی تکایای دراویش کردستان 5 گوش کنید
گروه کامکارها
بیژن کامکار
موسیقی تکایای دراویش کردستان 6 گوش کنید
گروه کامکارها
بیژن کامکار
موسیقی تکایای دراویش کردستان 7 گوش کنید
گروه کامکارها
بیژن کامکار