ردیف میرزا سهتار

ردیف میرزا سهتار

علی احمدیزیدآبادی

لیست آهنگ ها

چهارمضراب (دستگاه همایون) گوش کنید
مهرداد ترابی
درآمد 1 (دستگاه همایون) گوش کنید
مهرداد ترابی
درآمد 2 (دستگاه همایون) گوش کنید
مهرداد ترابی
موالیان (دستگاه همایون) گوش کنید
مهرداد ترابی
چکاوک (دستگاه همایون) گوش کنید
مهرداد ترابی
طرز (دستگاه همایون) گوش کنید
مهرداد ترابی
بیداد (دستگاه همایون) گوش کنید
مهرداد ترابی
بیداد کُت (دستگاه همایون) گوش کنید
مهرداد ترابی
نی داوود (دستگاه همایون) گوش کنید
مهرداد ترابی
نی داوود (دستگاه همایون) گوش کنید
مهرداد ترابی
باوی (دستگاه همایون) گوش کنید
مهرداد ترابی
باوی (دستگاه همایون) گوش کنید
مهرداد ترابی
سوز و گداز (دستگاه همایون) گوش کنید
مهرداد ترابی
ابوالچپ (دستگاه همایون) گوش کنید
مهرداد ترابی
ابوالچپ (دستگاه همایون) گوش کنید
مهرداد ترابی
ابوالچپ (دستگاه همایون) گوش کنید
مهرداد ترابی
لیلی و مجنون (دستگاه همایون) گوش کنید
مهرداد ترابی
نوروز عرب (دستگاه همایون) گوش کنید
مهرداد ترابی
نوروز عرب (دستگاه همایون) گوش کنید
مهرداد ترابی
نوروز صبا (دستگاه همایون) گوش کنید
مهرداد ترابی
نوروز صبا (دستگاه همایون) گوش کنید
مهرداد ترابی
نوروز خارا (دستگاه همایون) گوش کنید
مهرداد ترابی
نفیر فرنگ (دستگاه همایون) گوش کنید
مهرداد ترابی
شوشتری (دستگاه همایون) گوش کنید
مهرداد ترابی
جامه دران (دستگاه همایون) گوش کنید
مهرداد ترابی
راز و نیاز (دستگاه همایون) گوش کنید
مهرداد ترابی
میگلی (دستگاه همایون) گوش کنید
مهرداد ترابی
میگلی (دستگاه همایون) گوش کنید
مهرداد ترابی
بختیاری (دستگاه همایون) گوش کنید
مهرداد ترابی
عزّال (دستگاه همایون) گوش کنید
مهرداد ترابی
دنا سری (دستگاه همایون) گوش کنید
مهرداد ترابی
دنا سری (دستگاه همایون) گوش کنید
مهرداد ترابی
دنا سری (دستگاه همایون) گوش کنید
مهرداد ترابی
رنگ فرح (دستگاه همایون) گوش کنید
مهرداد ترابی