زور بزن حاجی (زورخونه)

زور بزن حاجی (زورخونه)

سید علی رحیمی

لیست آهنگ ها

پیش درآمد پهلوانی گوش کنید
گروه عجم
بحر طویل اعجمی گوش کنید
گروه عجم
صنم بیا گوش کنید
گروه عجم
ضربی سیمرغ گوش کنید
گروه عجم
گل ایران گوش کنید
گروه عجم
پیش درآمد تمنا گوش کنید
گروه عجم
مادران سرزمین گوش کنید
گروه عجم
رنگ عجم بالاسی گوش کنید
گروه عجم
اغواگر گوش کنید
گروه عجم
طیبه جان گوش کنید
گروه عجم
ضربی دهکردی گوش کنید
گروه عجم
کردی خانه گوش کنید
گروه عجم
غیرت گوش کنید
گروه عجم
آواز خرابات گوش کنید
گروه عجم
زغالچی گوش کنید
گروه عجم