سنتی

سنتی

فاطمه هاشمی

لیست آهنگ ها

تکنوازی سه تار 1 گوش کنید
سالار عقیلی
مسعود شعاری
شب خیال (دشتی) گوش کنید
سالار عقیلی
مسعود شعاری
تکنوازی سه تار 2 گوش کنید
سالار عقیلی
مسعود شعاری
بسته دام (دشتی) گوش کنید
سالار عقیلی
مسعود شعاری
تکنوازی سه تار 3 گوش کنید
سالار عقیلی
مسعود شعاری
آتش دل (دشتی) گوش کنید
سالار عقیلی
مسعود شعاری
تکنوازی سه تار 4 گوش کنید
سالار عقیلی
مسعود شعاری
آتش عشق (بیات ترک) گوش کنید
سالار عقیلی
مسعود شعاری
تکنوازی سه تار 5 گوش کنید
سالار عقیلی
مسعود شعاری
افسانه عشق (بیات ترک) گوش کنید
سالار عقیلی
مسعود شعاری
تکنوازی سه تار 6 گوش کنید
سالار عقیلی
مسعود شعاری
خفته بیدار (ابوعطا) گوش کنید
سالار عقیلی
مسعود شعاری
تکنوازی سه تار 7 گوش کنید
سالار عقیلی
مسعود شعاری
بهار دلکش (ابوعطا) گوش کنید
سالار عقیلی
مسعود شعاری
تکنوازی سه تار 8 گوش کنید
سالار عقیلی
مسعود شعاری
خاطرپراکنده (اصفهان) گوش کنید
سالار عقیلی
مسعود شعاری
تکنوازی سه تار 9 گوش کنید
سالار عقیلی
مسعود شعاری
شورمستی (اصفهلن) گوش کنید
سالار عقیلی
مسعود شعاری
باهار شیراز گوش کنید
علی زند وکیلی