گوش

گوش

علی شا.

لیست آهنگ ها

Variations Concertantes, op. 17 گوش کنید
میکایل بالیان
آرام تلالیان
No .1 In B Flat Minor, Op 9 No. 1:Larghetto گوش کنید
فردریک شوپن
Overture گوش کنید
ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Sonata for solo violin No. 1 in G minor, BWV 1001: Adagio گوش کنید
یوهان سباستین باخ
مقام حجاز کار گوش کنید
منیر بشیر
مقام حجاز، کار کُرد، الحمرا گوش کنید
منیر بشیر
قصه گیسو (البنت الشلبیۀ) گوش کنید
منیر بشیر
برزیل گوش کنید
گروه برادران امیدوار
Mandaka گوش کنید
ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)
شیخ احمد جام گوش کنید
محمد رحیم خوشنوازی
موعود گوش کنید
سمیر سرور
انا بستناک گوش کنید
سمیر سرور
بهیروی گوش کنید
علی بروجردی
درشن آنند
سماعی ثقیل راست گوش کنید
هیات یاسین
گروه سنت موسیقی عربی
تا آن سوی سمرقند گوش کنید
عارف جعفری