سنتی

سنتی

حامد پاکدامن

لیست آهنگ ها

ساقی نامه گوش کنید
امیر منصور صفوت
ابوسعید مرضایی
فرشاد صارمی
ساز و آوازی (سه تار) گوش کنید
امیر منصور صفوت
ابوسعید مرضایی
فرشاد صارمی
پریچهر گوش کنید
امیر منصور صفوت
ابوسعید مرضایی
فرشاد صارمی
پریزاد گوش کنید
امیر منصور صفوت
ابوسعید مرضایی
فرشاد صارمی
ساز و آواز ۲ (سه تار) گوش کنید
امیر منصور صفوت
ابوسعید مرضایی
فرشاد صارمی
المنه لله گوش کنید
امیر منصور صفوت
ابوسعید مرضایی
فرشاد صارمی
تک نوازی کمانچه گوش کنید
امیر منصور صفوت
ابوسعید مرضایی
فرشاد صارمی
گریه کن گوش کنید
امیر منصور صفوت
ابوسعید مرضایی
فرشاد صارمی
ساز و آواز (کمانچه) گوش کنید
امیر منصور صفوت
ابوسعید مرضایی
فرشاد صارمی
مقدمه سلسله گوش کنید
امیر منصور صفوت
ابوسعید مرضایی
فرشاد صارمی
سلسله موی دوست گوش کنید
امیر منصور صفوت
ابوسعید مرضایی
فرشاد صارمی
بیا تازه نگار من گوش کنید
امیر منصور صفوت
ابوسعید مرضایی
فرشاد صارمی