کلاسیک

کلاسیک

40192

لیست آهنگ ها

Violin Concerto in D major, Op. 61: Allegro ma non troppo گوش کنید
لودویگ فان بتهوون
Violin Concerto in D major, Op. 61: Larghetto گوش کنید
لودویگ فان بتهوون
Violin Concerto in D major, Op. 61: Rondo, Allegro گوش کنید
لودویگ فان بتهوون
Requiem Aeternam Kyrie گوش کنید
جوزپه وردی
Dies Irae گوش کنید
جوزپه وردی
Tuba Mirum گوش کنید
جوزپه وردی
Liber Scriptus گوش کنید
جوزپه وردی
Quid Sum Miser گوش کنید
جوزپه وردی
Rex Tremendae گوش کنید
جوزپه وردی
Recordare گوش کنید
جوزپه وردی
Ingemisco گوش کنید
جوزپه وردی
Confutatis گوش کنید
جوزپه وردی
Lacrimosa گوش کنید
جوزپه وردی
Domine Jesu گوش کنید
جوزپه وردی
Hostias گوش کنید
جوزپه وردی
Sanctus گوش کنید
جوزپه وردی
Agnus Dei گوش کنید
جوزپه وردی
Lux Aeterna گوش کنید
جوزپه وردی
Libera Me I گوش کنید
جوزپه وردی
Libera Me II گوش کنید
جوزپه وردی
Dies Irae گوش کنید
جوزپه وردی
Libera Me III گوش کنید
جوزپه وردی
Vorspiel گوش کنید
ریشارد واگنر
Wie Lachend Sie Mir Lieder Singen گوش کنید
ریشارد واگنر
Du Horst Den Ruf گوش کنید
ریشارد واگنر
Ein Wachend In Der Nacht گوش کنید
ریشارد واگنر
Mild Und Leise Wie Er Lachelt گوش کنید
ریشارد واگنر
Shahrzad Sym Op 35 گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Caprice Espangnole گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Nocturne Golden Cockerl گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Entry Of The Nobles گوش کنید
گروهی از هنرمندان
The Flight Of The Bumble Bee گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Bagatelle گوش کنید
لودویگ فان بتهوون
Fur Elise گوش کنید
لودویگ فان بتهوون
Moonlight Sonata 1st Movement گوش کنید
لودویگ فان بتهوون
Septet In Eflat Major , Op 20 گوش کنید
لودویگ فان بتهوون
Triple Concerto In C Major L گوش کنید
لودویگ فان بتهوون
ویوالدی: کنسرتو ویلنسل در می مینور 1 گوش کنید
عباس ظهیرالدینی
ویوالدی: کنسرتو ویلنسل در می مینور 2 گوش کنید
عباس ظهیرالدینی
ویوالدی: کنسرتو ویلنسل در می مینور 3 گوش کنید
عباس ظهیرالدینی
ویوالدی: کنسرتو ویلنسل در می مینور 4 گوش کنید
عباس ظهیرالدینی
سن سانس: قو گوش کنید
عباس ظهیرالدینی
کوپرن: پنج قطعه برای کنسرت 1 گوش کنید
عباس ظهیرالدینی
کوپرن: پنج قطعه برای کنسرت 2 گوش کنید
عباس ظهیرالدینی
کوپرن: پنج قطعه برای کنسرت 3 گوش کنید
عباس ظهیرالدینی
کوپرن: پنج قطعه برای کنسرت 4 گوش کنید
عباس ظهیرالدینی
کوپرن: پنج قطعه برای کنسرت 5 گوش کنید
عباس ظهیرالدینی
فرانتس فن زوپه: شاعر و دهقان گوش کنید
عباس ظهیرالدینی
باخ: آریا روی سیم سل گوش کنید
عباس ظهیرالدینی
باخ - گونو: آوه ماریا گوش کنید
عباس ظهیرالدینی
بتهوون: منوئت گوش کنید
عباس ظهیرالدینی
شومان: رویا گوش کنید
عباس ظهیرالدینی
چایکوفسکی: شبانه گوش کنید
عباس ظهیرالدینی
سزار کویی: شرقی گوش کنید
عباس ظهیرالدینی
مانسه: مرثیه گوش کنید
عباس ظهیرالدینی
ویلا - لوبوس: ملودی گوش کنید
عباس ظهیرالدینی
شوبرت: سرناد گوش کنید
عباس ظهیرالدینی
اکلس (ایگلز): سونات برای ویلنسل و پیانو در سل مینور 1 گوش کنید
عباس ظهیرالدینی
اکلس (ایگلز): سونات برای ویلنسل و پیانو در سل مینور 2 گوش کنید
عباس ظهیرالدینی
اکلس (ایگلز): سونات برای ویلنسل و پیانو در سل مینور 3 گوش کنید
عباس ظهیرالدینی
اکلس (ایگلز): سونات برای ویلنسل و پیانو در سل مینور 4 گوش کنید
عباس ظهیرالدینی
No. 1 In G major, BWV 1007: Allemande گوش کنید
یوهان سباستین باخ
No. 1 In G major, BWV 1007: Courante گوش کنید
یوهان سباستین باخ
No. 1 In G major, BWV 1007: Sarabande گوش کنید
یوهان سباستین باخ
No. 1 In G major, BWV 1007: Sarabande گوش کنید
یوهان سباستین باخ
No. 1 In G major, BWV 1007:Bourree گوش کنید
یوهان سباستین باخ
No. 1 In G major, BWV 1007: Gigue گوش کنید
یوهان سباستین باخ
No. 4 In E flat major, BWV 1010: Prelude گوش کنید
یوهان سباستین باخ
No. 4 In E flat major, BWV 1010: Allemande گوش کنید
یوهان سباستین باخ
No. 4 In E flat major, BWV 1010: Courante گوش کنید
یوهان سباستین باخ
No. 4 In E flat major, BWV 1010: Sarabande گوش کنید
یوهان سباستین باخ
No. 4 In E flat major, BWV 1010: Bourree I Bourree II گوش کنید
یوهان سباستین باخ
No. 4 In E flat major, BWV 1010: Gigue گوش کنید
یوهان سباستین باخ
No. 5 In C minor, BWV 1011: Prelude گوش کنید
یوهان سباستین باخ
No. 5 In C minor, BWV 1011: Allemande گوش کنید
یوهان سباستین باخ
No. 5 In C minor, BWV 1011: Courante گوش کنید
یوهان سباستین باخ
No. 5 In C minor, BWV 1011: Sarabande گوش کنید
یوهان سباستین باخ
No. 5 In C minor, BWV 1011: Gavotte I Gavotte II گوش کنید
یوهان سباستین باخ
No. 5 In C minor, BWV 1011: Gigue گوش کنید
یوهان سباستین باخ
پرلود 1 گوش کنید
سهیل ناصری
پرلود 2 گوش کنید
سهیل ناصری
پرلود 3 گوش کنید
سهیل ناصری
پرلود 4 گوش کنید
سهیل ناصری
پرلود 5 گوش کنید
سهیل ناصری
پرلود 6 گوش کنید
سهیل ناصری
پرلود 7 گوش کنید
سهیل ناصری
پرلود 8 گوش کنید
سهیل ناصری
پرلود 9 گوش کنید
سهیل ناصری
پرلود 10 گوش کنید
سهیل ناصری
پرلود 11 گوش کنید
سهیل ناصری
پرلود 12 گوش کنید
سهیل ناصری
پرلود 13 گوش کنید
سهیل ناصری
آلگرو اینکویتو (سونات شماره ی 7 در سی بمل ماژور، اپوس 83) گوش کنید
سهیل ناصری
آندانته کالُرسو (سونات شماره ی 7 در سی بمل ماژور، اپوس 83) گوش کنید
سهیل ناصری
پرچیپیتاتو (سونات شماره ی 7 در سی بمل ماژور، اپوس 83) گوش کنید
سهیل ناصری
نکتورن 1 گوش کنید
فردریک شوپن
نکتورن 2 گوش کنید
فردریک شوپن
نکتورن 3 گوش کنید
فردریک شوپن
نکتورن 4 گوش کنید
فردریک شوپن
نکتورن 5 گوش کنید
فردریک شوپن
نکتورن 6 گوش کنید
فردریک شوپن
نکتورن 7 گوش کنید
فردریک شوپن
نکتورن 8 گوش کنید
فردریک شوپن
نکتورن 9 گوش کنید
فردریک شوپن
نکتورن 10 گوش کنید
فردریک شوپن
نکتورن 11 گوش کنید
فردریک شوپن
نکتورن 12 گوش کنید
فردریک شوپن
نکتورن 13 گوش کنید
فردریک شوپن
نکتورن 14 گوش کنید
فردریک شوپن
نکتورن 15 گوش کنید
فردریک شوپن
نکتورن 16 گوش کنید
فردریک شوپن
نکتورن 17 گوش کنید
فردریک شوپن
نکتورن 18 گوش کنید
فردریک شوپن
نکتورن 19 گوش کنید
فردریک شوپن
نکتورن 20 گوش کنید
فردریک شوپن
نکتورن 21 گوش کنید
فردریک شوپن