دیدار

دیدار

رامین حیدری

لیست آهنگ ها

بهار چلوار گوش کنید
دیدار محمودی
گله به گله گوش کنید
دیدار محمودی
وار گه دل گوش کنید
دیدار محمودی
تش دیری گوش کنید
دیدار محمودی
بی کلام شال و مینا گوش کنید
دیدار محمودی
مینا به سر و آواز گوش کنید
دیدار محمودی
گل باوینه گوش کنید
دیدار محمودی
بهار بختیاری گوش کنید
دیدار محمودی
کل و گاله گوش کنید
دیدار محمودی
بی کلام مینا به سر گوش کنید
دیدار محمودی