تمرین

تمرین

علی شا.

لیست آهنگ ها

درآمد اول دشتی با تحریر (آواز دشتی) گوش کنید
ادیب خوانساری
عشاق (آواز دشتی) گوش کنید
ادیب خوانساری
اوج (تار،ویلن) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
درآمد (آواز دشتی) گوش کنید
نورعلی برومند
درآمد (آواز دشتی) گوش کنید
نورعلی برومند
دشتستانی (آواز دشتی) گوش کنید
محسن کرامتی
فرامرز پایور
درآمد دشتی گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
درآمد اول (آواز دشتی) گوش کنید
فرامرز پایور
درآمد (آواز دشتی) گوش کنید
منصور نریمان
درآمد (تار،ویلن) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
درآمد (آواز دشتی) گوش کنید
همایون خرم
درآمد اول (آوازدشتی) گوش کنید
علی اکبر شهنازی
درآمد اول گوش کنید
علی اکبر شهنازی
درآمد (آواز دشتی) گوش کنید
محمود کریمی