سنتی

سنتی

اسفندیار ایسپره

لیست آهنگ ها

زندگی زیباست گوش کنید
سینا سرلک
تا کی گوش کنید
سینا سرلک
حاضر غایب گوش کنید
سینا سرلک
یک گوشه راحت گوش کنید
سینا سرلک
چون دایره گوش کنید
سینا سرلک
نماز گوش کنید
سینا سرلک
کلک هنر گوش کنید
سینا سرلک
دم غروب گوش کنید
سینا سرلک
آن نفسی گوش کنید
سینا سرلک
ای عشق گوش کنید
سینا سرلک
تا تو با منی گوش کنید
سینا سرلک
تکنوازی سه تار 1 گوش کنید
سالار عقیلی
مسعود شعاری
شب خیال (دشتی) گوش کنید
سالار عقیلی
مسعود شعاری
تکنوازی سه تار 2 گوش کنید
سالار عقیلی
مسعود شعاری
بسته دام (دشتی) گوش کنید
سالار عقیلی
مسعود شعاری
تکنوازی سه تار 3 گوش کنید
سالار عقیلی
مسعود شعاری
آتش دل (دشتی) گوش کنید
سالار عقیلی
مسعود شعاری
تکنوازی سه تار 4 گوش کنید
سالار عقیلی
مسعود شعاری
آتش عشق (بیات ترک) گوش کنید
سالار عقیلی
مسعود شعاری
تکنوازی سه تار 5 گوش کنید
سالار عقیلی
مسعود شعاری
افسانه عشق (بیات ترک) گوش کنید
سالار عقیلی
مسعود شعاری
تکنوازی سه تار 6 گوش کنید
سالار عقیلی
مسعود شعاری
خفته بیدار (ابوعطا) گوش کنید
سالار عقیلی
مسعود شعاری
تکنوازی سه تار 7 گوش کنید
سالار عقیلی
مسعود شعاری
بهار دلکش (ابوعطا) گوش کنید
سالار عقیلی
مسعود شعاری
تکنوازی سه تار 8 گوش کنید
سالار عقیلی
مسعود شعاری
خاطرپراکنده (اصفهان) گوش کنید
سالار عقیلی
مسعود شعاری
تکنوازی سه تار 9 گوش کنید
سالار عقیلی
مسعود شعاری
شورمستی (اصفهلن) گوش کنید
سالار عقیلی
مسعود شعاری
نگارا گوش کنید
سالار عقیلی
داغ جدایی گوش کنید
سالار عقیلی
بلبل پاییز گوش کنید
سالار عقیلی
آواز گوش کنید
سالار عقیلی
دف میزنم گوش کنید
سالار عقیلی
سیه گیسو گوش کنید
سالار عقیلی
زلف بر باد مده گوش کنید
سالار عقیلی
گلشن آرزو افشاری گوش کنید
سالار عقیلی
کیوان ساکت
ساز و آواز افشاری گوش کنید
سالار عقیلی
کیوان ساکت
چهار مضراب بیات ترک گوش کنید
سالار عقیلی
کیوان ساکت
تکنوازی سه تار نوا گوش کنید
سالار عقیلی
کیوان ساکت
تصنیف بیا تا عاشقی از سر گیریم نوا گوش کنید
سالار عقیلی
کیوان ساکت
چهار مضراب (نوا) گوش کنید
سالار عقیلی
کیوان ساکت
تکنوازی تار شور گوش کنید
سالار عقیلی
کیوان ساکت
انکار شراب شور دشتی گوش کنید
سالار عقیلی
کیوان ساکت
تکنوازی سه تار بیات ترک شور گوش کنید
سالار عقیلی
کیوان ساکت
می ترواد مهتاب شور دشتی گوش کنید
سالار عقیلی
کیوان ساکت
ایران سربلند گوش کنید
سالار عقیلی