آزاده

آزاده

sadeghifard

لیست آهنگ ها

هوایی گوش کنید
رستاک حلاج
بال سوخته (بال سووتاو) - اصفهان گوش کنید
محی الدین شعبانی
حمید حاصلی
تصنیف دور از تو گوش کنید
جمشید پورمهر
عشق تو گوش کنید
شهرام ناظری
امیر پورخلجی
هجوم خاطره گوش کنید
همایون شجریان
مقدمه و کرشمه گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
پیش درآمد از رضا محجوبی گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
حاجیانی گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
چهار مضراب گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
صدری گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
عراق گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
چهار مضراب عراق (پر مضراب) گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
آواز قرایی گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
تغییر مقام به بیات ترک و کرشمه ترک گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
شکسته ترک گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
چهار مضراب شکسته و تغییر مقام به شور گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
رضوی گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
ترانه محلی در حجاز ابوعطا گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
بسته نگار گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
ضربی حجاز گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
عشاق و چهار مضراب عشاق گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
فرود به افشاری گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
ترانه محلی کردی گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
گفتار آقای ذوالفنون در مورد مضراب چپ و راست گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
درآمد ماهور گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
چهار مضراب ماهور از درویش خان گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
گفتار آقای صالح در مورد پدید آمدن اید اثر گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
چشمهایم را میبندم گوش کنید
گروه دنگ شو