موسیقی مقام

موسیقی  مقام

کاربر

لیست آهنگ ها

پیش درآمد کردی گوش کنید
شیرین پانکاراقلو
نی تقسیمی گوش کنید
شیرین پانکاراقلو
پیش درآمد نهاوند گوش کنید
شیرین پانکاراقلو
نیایش راست گوش کنید
شیرین پانکاراقلو
نیکریز ساز سماعی گوش کنید
شیرین پانکاراقلو
پیش درآمد رهاوی گوش کنید
شیرین پانکاراقلو
نیایش حسینی گوش کنید
شیرین پانکاراقلو
پیش درآمد نیشابور گوش کنید
شیرین پانکاراقلو
تنبور تقسیمی گوش کنید
شیرین پانکاراقلو
شبی در شیراز گوش کنید
شیرین پانکاراقلو