موسیقی اصیل

موسیقی اصیل

اردوان سیف بهزاد

لیست آهنگ ها

دستگاه سه گاه گوش کنید
رضا ورزنده
امیر ناصر افتتاح
آواز شوشتری گوش کنید
رضا ورزنده
امیر ناصر افتتاح
آواز افشاری گوش کنید
رضا ورزنده
امیر ناصر افتتاح
آواز بیات اصفهان گوش کنید
رضا ورزنده
امیر ناصر افتتاح
دستگاه همایون گوش کنید
رضا ورزنده
امیر ناصر افتتاح
دستگاه ماهور گوش کنید
رضا ورزنده
امیر ناصر افتتاح
دستگاه همایون ۲ گوش کنید
رضا ورزنده
امیر ناصر افتتاح
دستگاه سه گاه گوش کنید
رضا ورزنده
امیر ناصر افتتاح
آواز شوشتری گوش کنید
رضا ورزنده
امیر ناصر افتتاح
آواز افشاری گوش کنید
رضا ورزنده
امیر ناصر افتتاح
آواز بیات اصفهان گوش کنید
رضا ورزنده
امیر ناصر افتتاح
دستگاه همایون گوش کنید
رضا ورزنده
امیر ناصر افتتاح
دستگاه ماهور گوش کنید
رضا ورزنده
امیر ناصر افتتاح
دستگاه همایون ۲ گوش کنید
رضا ورزنده
امیر ناصر افتتاح