قدما

قدما

احسان رئیسی

لیست آهنگ ها

آواز بیات اصفهان گوش کنید
ادیب خوانساری
جلال تاج اصفهانی
دستگاه سه گاه گوش کنید
ادیب خوانساری
جلال تاج اصفهانی
چهارمضراب مخالف سه گاه گوش کنید
ادیب خوانساری
جلال تاج اصفهانی
آواز مخالف سه گاه گوش کنید
ادیب خوانساری
جلال تاج اصفهانی
دستگاه چهارگاه گوش کنید
ادیب خوانساری
جلال تاج اصفهانی
آواز دشتی گوش کنید
ادیب خوانساری
جلال تاج اصفهانی
آواز بیات اصفهان گوش کنید
ادیب خوانساری
جلال تاج اصفهانی
آواز بیات اصفهان گوش کنید
ادیب خوانساری
جلال تاج اصفهانی
آواز ابوعطا گوش کنید
ادیب خوانساری
جلال تاج اصفهانی
دستگاه همایون با لهجه ی کردی گوش کنید
ادیب خوانساری
جلال تاج اصفهانی