تنبور

تنبور

امیر صمدی

لیست آهنگ ها

بابا ناوسی گوش کنید
فرید الهامی
گیان سید محمد گوش کنید
فرید الهامی
دینم حق پیرم حق گوش کنید
فرید الهامی
آمان صد آمان گوش کنید
فرید الهامی
سلطان مردان یاعلی گوش کنید
فرید الهامی
بله شیته گوش کنید
فرید الهامی
سحری سید خاموش گوش کنید
فرید الهامی
هی پیره رنگینه گوش کنید
فرید الهامی
زماو زماون گوش کنید
فرید الهامی
رژیان دالاهو (نقل اول) گوش کنید
فرید الهامی
شادی هی شادی یارسان گوش کنید
فرید الهامی
هی داود سنگین گوش کنید
فرید الهامی
هید یارانه حق حق گوش کنید
فرید الهامی
درویش درویش گوش کنید
فرید الهامی
جشن و زماون یارانه گوش کنید
فرید الهامی
پنجه رژان (نقل اول) گوش کنید
فرید الهامی
پنجه رژان (نقل دوم) گوش کنید
فرید الهامی
طبل جاوودی (نقل اول) گوش کنید
فرید الهامی