گروه بمرانی، گذشتن و رفتن پیوسته

گروه بمرانی، گذشتن و رفتن پیوسته

سید هادی نادمی

لیست آهنگ ها

گذشتن و رفتن پیوسته گوش کنید
بمرانی
پپرونی گوش کنید
بمرانی
تنهای تنها گوش کنید
بمرانی
گذشتن و رفتن پیوسته گوش کنید
بمرانی
گیسو گوش کنید
بمرانی
به من بخند گوش کنید
بمرانی
مامان گوش کنید
بمرانی
سرمست گوش کنید
بمرانی
تا کی گوش کنید
بمرانی
خیابونا گوش کنید
بمرانی
مردمی گوش کنید
بمرانی