تنهایی

تنهایی

نینا صفی خانی

لیست آهنگ ها

تنهایی گوش کنید
کاوه دولت نیا
۲۴ Preludes Op.۱۱ ۱ گوش کنید
علی یگانه
۲۴ Preludes Op.۱۱ ۲ گوش کنید
علی یگانه
۲۴ Preludes Op.۱۱ ۳ گوش کنید
علی یگانه
۲۴ Preludes Op.۱۱ ۴ گوش کنید
علی یگانه
۲۴ Preludes Op.۱۱ ۵ گوش کنید
علی یگانه
۲۴ Preludes Op.۱۱ ۶ گوش کنید
علی یگانه
۲۴ Preludes Op.۱۱ ۷ گوش کنید
علی یگانه
۲۴ Preludes Op.۱۱ ۸ گوش کنید
علی یگانه
۲۴ Preludes Op.۱۱ ۹ گوش کنید
علی یگانه
۲۴ Preludes Op.۱۱ ۱۰ گوش کنید
علی یگانه
۲۴ Preludes Op.۱۱ ۱۱ گوش کنید
علی یگانه
۲۴ Preludes Op.۱۱ ۱۲ گوش کنید
علی یگانه
۲۴ Preludes Op.۱۱ ۱۳ گوش کنید
علی یگانه
۲۴ Preludes Op.۱۱ ۱۴ گوش کنید
علی یگانه
۲۴ Preludes Op.۱۱ ۱۵ گوش کنید
علی یگانه
۲۴ Preludes Op.۱۱ ۱۶ گوش کنید
علی یگانه
۲۴ Preludes Op.۱۱ ۱۷ گوش کنید
علی یگانه
۲۴ Preludes Op.۱۱ ۱۸ گوش کنید
علی یگانه
۲۴ Preludes Op.۱۱ ۱۹ گوش کنید
علی یگانه
۲۴ Preludes Op.۱۱ ۲۰ گوش کنید
علی یگانه
۲۴ Preludes Op.۱۱ ۲۱ گوش کنید
علی یگانه
۲۴ Preludes Op.۱۱ ۲۲ گوش کنید
علی یگانه
۲۴ Preludes Op.۱۱ ۲۳ گوش کنید
علی یگانه
۲۴ Preludes Op.۱۱ ۲۴ گوش کنید
علی یگانه
Two Nocturnes Op.۵ ۱ گوش کنید
علی یگانه
Two Nocturnes Op.۵ ۲ گوش کنید
علی یگانه
Fantasie Op. ۲۸ گوش کنید
علی یگانه
Prelude for the left hand Op.۹ گوش کنید
علی یگانه
Valse Op.۳۸ گوش کنید
علی یگانه
Valse Op.۱ گوش کنید
علی یگانه
Quasi Valse Op.۴۷ گوش کنید
علی یگانه
Feuillet Dalbum de Monighetti گوش کنید
علی یگانه
Feuillet Dalbum Op.۵۸ گوش کنید
علی یگانه
Feuillet Dalbum ۱۹۰۵ گوش کنید
علی یگانه
Mazurkas Op.۳ No.۱۲۳ and ۸۹۱۰ ۱ گوش کنید
علی یگانه
Mazurkas Op.۳ No.۱۲۳ and ۸۹۱۰ ۲ گوش کنید
علی یگانه
Mazurkas Op.۳ No.۱۲۳ and ۸۹۱۰ ۳ گوش کنید
علی یگانه
Mazurkas Op.۳ No.۱۲۳ and ۸۹۱۰ ۴ گوش کنید
علی یگانه
Mazurkas Op.۳ No.۱۲۳ and ۸۹۱۰ ۵ گوش کنید
علی یگانه
Mazurkas Op.۳ No.۱۲۳ and ۸۹۱۰ ۶ گوش کنید
علی یگانه
Piano Sonata Op.۶۴ No.۷ (White Mass) گوش کنید
علی یگانه