دشتی شیرازی

دشتی شیرازی

حجت قاسمی

لیست آهنگ ها

ساز و آواز دشتی 1 گوش کنید
داوود مهذبیه
فصل بهاره گوش کنید
داوود مهذبیه
گلهای خودرو گوش کنید
داوود مهذبیه
برگردی به شیراز گوش کنید
داوود مهذبیه
ساز و آواز دشتی 2 گوش کنید
داوود مهذبیه
فصل گل گوش کنید
داوود مهذبیه